document.header


Công văn 282-CV-HĐND document.of HĐND thành phố: CV v/v TT HĐND, đại biểu HĐND TP thực hiện tiếp công dân năm 2024
document.number:
282-CV-HĐND
document.publishdate:
28/12/2023
document.effectivedate:
28/12/2023
document.summary:
CV v/v TT HĐND, đại biểu HĐND TP thực hiện tiếp công dân năm 2024
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...