document.header


Công văn 64-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố
document.number:
64-CV-UBND
document.publishdate:
12/01/2023
document.effectivedate:
12/01/2023
document.summary:
Tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...