document.header


Công văn 114/VHTT document.of Phòng VHTT: Tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
document.number:
114/VHTT
document.publishdate:
14/03/2023
document.effectivedate:
14/03/2023
document.summary:
Tuyên truyền tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
document.agency.issued:
Phòng VHTT
document.signature:
Đinh Nghĩa Bình
captcha
Loading...