document.header


Quyết định 10195/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Móng Cái
document.number:
10195/QĐ-UBND
document.publishdate:
08/12/2022
document.effectivedate:
08/12/2022
document.summary:
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...