document.header


Thông báo 17-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: "tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển người và tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tại khu 4, khu 5 phường Hải Hòa để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái "
document.number:
17-TB-UBND
document.publishdate:
08/01/2024
document.effectivedate:
08/01/2024
document.summary:
"tháo dỡ nhà, công trình, di chuyển người và tài sản trên đất của các hộ gia đình, cá nhân liên quan trong phạm vi giải tỏa tại khu 4, khu 5 phường Hải Hòa để thực hiện Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, Thành phố Móng Cái "
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...