document.header


Thông báo 636-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP MC
document.number:
636-TB-UBND
document.publishdate:
14/12/2023
document.effectivedate:
14/12/2023
document.summary:
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...