document.header


Quyết định 8741/2022/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái
document.number:
8741/2022/QĐ-UBND
document.publishdate:
20/09/2022
document.effectivedate:
20/09/2022
document.summary:
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...