document.header


Quyết định 9014/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v Phê duyệt Đề án phát triển Thành phố thông minh và Chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng,đến năm 2030
document.number:
9014/QĐ-UBND
document.publishdate:
21/10/2022
document.effectivedate:
21/10/2022
document.summary:
V/v Phê duyệt Đề án phát triển Thành phố thông minh và Chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng,đến năm 2030
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...