document.header


Thông báo 35-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/02/2023 tại Trụ sở tiếp công dân TP MC
document.number:
35-TB-UBND
document.publishdate:
02/02/2023
document.effectivedate:
02/02/2023
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/02/2023 tại Trụ sở tiếp công dân TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...