document.header


Công văn 01/UBND-XH document.of UBND xã Hải Sơn: Về việc đề nghị xác minh đối tượng
document.number:
01/UBND-XH
document.publishdate:
09/01/2024
document.effectivedate:
09/01/2024
document.summary:
Về việc đề nghị xác minh đối tượng
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Phùn Văn Huy
document.attach:
captcha
Loading...