document.header


Báo cáo 136-BC-HĐND document.of HĐND thành phố: Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh hủy bỏ chủ trương đầu tư 1 số dự án Đầu tư công ngân sách TP
document.number:
136-BC-HĐND
document.publishdate:
13/07/2023
document.effectivedate:
13/07/2023
document.summary:
Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh hủy bỏ chủ trương đầu tư 1 số dự án Đầu tư công ngân sách TP
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Nguyễn Thị Hậu
document.attach:
captcha
Loading...