document.header


Thông báo 81/TB-HĐND document.of HĐND thành phố: Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.number:
81/TB-HĐND
document.publishdate:
05/06/2024
document.effectivedate:
05/06/2024
document.summary:
Dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...