document.header


Kế hoạch 102/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tổ chức triển khai lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoàn 2023-2025
document.number:
102/KH-UBND
document.publishdate:
18/03/2024
document.effectivedate:
18/03/2024
document.summary:
Tổ chức triển khai lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoàn 2023-2025
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
Loading...