document.header


Thông báo 99/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Móng Cái
document.number:
99/TB-UBND
document.publishdate:
04/03/2024
document.effectivedate:
04/03/2024
document.summary:
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
captcha
Loading...