document.header


Thông báo 723/CV-BQLDA document.of Ban QLDA Đầu tư xây dựng: V/v mời đặt hàng công tác quản lý vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh
document.number:
723/CV-BQLDA
document.publishdate:
15/08/2023
document.effectivedate:
15/08/2023
document.summary:
V/v mời đặt hàng công tác quản lý vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS2) lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh
document.agency.issued:
Ban QLDA Đầu tư xây dựng
document.signature:
Trương Công Thành
captcha
Loading...