document.header


Công văn 1604/UBND-TCKH document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Khảo sát, lấy ý kiến định hướng về không gian, thời gian, địa điểm, loại hình thí điểm kinh tế đêm trên địa bàn Thành phố đến năm 2025
document.number:
1604/UBND-TCKH
document.publishdate:
23/05/2024
document.effectivedate:
23/05/2024
document.summary:
Khảo sát, lấy ý kiến định hướng về không gian, thời gian, địa điểm, loại hình thí điểm kinh tế đêm trên địa bàn Thành phố đến năm 2025
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Phạm Văn Hoan
Loading...