document.header


Công văn 618-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 03/2024 của HĐND TP khóa XXI
document.number:
618-CV-UBND
document.publishdate:
06/03/2024
document.effectivedate:
06/03/2024
document.summary:
Đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 03/2024 của HĐND TP khóa XXI
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Phạm Văn Hoan
document.attach:
captcha
Loading...