document.header


Thông báo 01/TB-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Về việc chủ động phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn xã
document.number:
01/TB-UBND
document.publishdate:
22/01/2024
document.effectivedate:
22/01/2024
document.summary:
Về việc chủ động phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn xã
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Sẻn Thị Hỷ
document.attach:
captcha
Loading...