document.header


Công văn 1044-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v Xin lỗi ông Bùi Việt Tiến do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
1044-CV-UBND
document.publishdate:
19/04/2023
document.effectivedate:
19/04/2023
document.summary:
V/v Xin lỗi ông Bùi Việt Tiến do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...