document.header


Quyết định 22/QĐ-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Hải Sơn
document.number:
22/QĐ-UBND
document.publishdate:
20/02/2024
document.effectivedate:
20/02/2024
document.summary:
Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã Hải Sơn
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Vũ Tuấn Anh
captcha
Loading...