document.header


Báo cáo 1130/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.number:
1130/BC-UBND
document.publishdate:
07/12/2022
document.effectivedate:
07/12/2022
document.summary:
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ tám HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...