document.header


Quyết định 2968/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2 - Khu đô thị mở rộng tại các phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
document.number:
2968/QĐ-UBND
document.publishdate:
13/10/2022
document.effectivedate:
13/10/2022
document.summary:
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2 - Khu đô thị mở rộng tại các phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
Loading...