document.header


Công văn 2294/UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc khai thác nhựa thông trên địa bàn thành phố
document.number:
2294/UBND
document.publishdate:
04/08/2023
document.effectivedate:
04/08/2023
document.summary:
V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc khai thác nhựa thông trên địa bàn thành phố
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
Loading...