document.header


Thông báo 132-TB-HDND document.of HĐND thành phố: TBKL của TT HĐND TP tại Phiên hợp thường kỳ tháng 6/2023
document.number:
132-TB-HDND
document.publishdate:
10/07/2023
document.effectivedate:
10/07/2023
document.summary:
TBKL của TT HĐND TP tại Phiên hợp thường kỳ tháng 6/2023
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Đỗ Thanh Phong
document.attach:
captcha
Loading...