document.header


Công văn 3300/UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc xin lỗi ông Đoàn Ngọc Định, địa chỉ thường trú tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái
document.number:
3300/UBND
document.publishdate:
17/10/2022
document.effectivedate:
17/10/2022
document.summary:
Về việc xin lỗi ông Đoàn Ngọc Định, địa chỉ thường trú tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
Loading...