document.header


Quyết định 07/QĐ-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND xã Hải Sơn
document.number:
07/QĐ-UBND
document.publishdate:
04/01/2024
document.effectivedate:
04/01/2024
document.summary:
Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại UBND xã Hải Sơn
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Vũ Tuấn Anh
document.attach:
Loading...