document.header


Báo cáo 180/BC-HĐND document.of HĐND thành phố: Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND TP 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
document.number:
180/BC-HĐND
document.publishdate:
12/09/2023
document.effectivedate:
12/09/2023
document.summary:
Báo cáo kết quả hoạt động của TT HĐND TP 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...