document.header


Thông báo 528-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 16/10/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái
document.number:
528-TB-UBND
document.publishdate:
18/10/2023
document.effectivedate:
18/10/2023
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 16/10/2023 tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...