document.header


Nghị quyết 203/NQ-HDND document.of HĐND thành phố: Xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND TP MC khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.number:
203/NQ-HDND
document.publishdate:
28/03/2024
document.effectivedate:
28/03/2024
document.summary:
Xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND TP MC khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Nguyễn Văn Đô
document.attach:
captcha
Loading...