document.header


Thông báo 375/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.number:
375/TB-UBND
document.publishdate:
31/07/2023
document.effectivedate:
31/07/2023
document.summary:
Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...