document.header


Công văn 376/CV-KT document.of Phòng Kinh tế: Thông báo cơ sở sản xuất vật liệu nổi trong NTTS được công bố hợp quy theo Quy chuẩn địa phương số 08:2020/QN
document.number:
376/CV-KT
document.publishdate:
07/10/2022
document.effectivedate:
07/10/2022
document.summary:
Thông báo cơ sở sản xuất vật liệu nổi trong NTTS được công bố hợp quy theo Quy chuẩn địa phương số 08:2020/QN
document.agency.issued:
Phòng Kinh tế
document.signature:
Phương Hữu Quyền
captcha
Loading...