document.header


Thông báo 06/TB-QLDA document.of Ban QLDA Đầu tư xây dựng: Việc tổ chức thu gom rác thải tại các tuyến đường phố; Quy định thời gian đổ rác, thu gom rác thải hàng ngày; địa điểm tập kết rác tạm thời trên địa bàn Thành phố
document.number:
06/TB-QLDA
document.publishdate:
06/01/2023
document.effectivedate:
06/01/2023
document.summary:
Việc tổ chức thu gom rác thải tại các tuyến đường phố; Quy định thời gian đổ rác, thu gom rác thải hàng ngày; địa điểm tập kết rác tạm thời trên địa bàn Thành phố
document.agency.issued:
Ban QLDA Đầu tư xây dựng
document.signature:
Lê Văn Vĩnh
document.attach:
captcha
Loading...