document.header


Báo cáo 145/BC-UBND document.of Ủy ban nhân dân phường Ka Long: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
document.number:
145/BC-UBND
document.publishdate:
15/10/2021
document.effectivedate:
15/10/2021
document.summary:
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
document.agency.issued:
Ủy ban nhân dân phường Ka Long
document.signature:
Nguyễn Ngọc Thư
captcha
Loading...