document.header


Báo cáo 152/BC-HĐND document.of HĐND thành phố: Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.number:
152/BC-HĐND
document.publishdate:
01/08/2023
document.effectivedate:
01/08/2023
document.summary:
Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...