document.header


Kế hoạch SỐ 15/KH-UBND document.of UBND xã Vĩnh Thực: Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính xã Vĩnh Thực năm 2024
document.number:
SỐ 15/KH-UBND
document.publishdate:
24/06/2024
document.effectivedate:
24/06/2024
document.summary:
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính xã Vĩnh Thực năm 2024
document.agency.issued:
UBND xã Vĩnh Thực
document.signature:
Lê Thị Hằng
captcha
Loading...