document.header


Báo cáo 525/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2022
document.number:
525/BC-UBND
document.publishdate:
15/06/2022
document.effectivedate:
13/07/2022
document.summary:
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2022
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
captcha
Loading...