document.header


Báo cáo 134-BC-HĐND document.of HĐND thành phố: Báo cáo thẩm tra tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
document.number:
134-BC-HĐND
document.publishdate:
13/07/2023
document.effectivedate:
13/07/2023
document.summary:
Báo cáo thẩm tra tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Nguyễn Thị Hậu
document.attach:
captcha
Loading...