document.header


Quyết định 438-QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn TP MC
document.number:
438-QĐ-UBND
document.publishdate:
02/02/2024
document.effectivedate:
02/02/2024
document.summary:
Ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường trên địa bàn TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...