document.header


Báo cáo 925/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.number:
925/BC-UBND
document.publishdate:
28/10/2021
document.effectivedate:
28/10/2021
document.summary:
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...