document.header


Báo cáo Số 68 - BC/ĐU document.of Đảng ủy phường Hòa Lạc: Tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
document.number:
Số 68 - BC/ĐU
document.publishdate:
27/09/2021
document.effectivedate:
27/09/2021
document.summary:
Tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
document.agency.issued:
Đảng ủy phường Hòa Lạc
document.signature:
Trần Xuân Ngọc
captcha
Loading...