document.header


Báo cáo 525/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ năm HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.number:
525/BC-UBND
document.publishdate:
15/06/2022
document.effectivedate:
15/06/2022
document.summary:
Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ năm HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...