document.header


Kế hoạch 100-KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024
document.number:
100-KH-UBND
document.publishdate:
18/03/2024
document.effectivedate:
18/03/2024
document.summary:
Triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
Loading...