document.header


Quyết định 03/QĐ-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập năm 2024
document.number:
03/QĐ-UBND
document.publishdate:
03/01/2024
document.effectivedate:
03/01/2024
document.summary:
Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập năm 2024
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Vũ Tuấn Anh
document.attach:
captcha
Loading...