document.header


Báo cáo 94/BC-HDND document.of HĐND thành phố: Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố
document.number:
94/BC-HDND
document.publishdate:
06/07/2022
document.effectivedate:
13/07/2022
document.summary:
Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 5 HĐND Thành phố khóa XXI; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
captcha
Loading...