document.header


Kế hoạch 113/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kế hoạch thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định gắn với công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2023 trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.number:
113/KH-UBND
document.publishdate:
28/03/2023
document.effectivedate:
28/03/2023
document.summary:
Kế hoạch thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định gắn với công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2023 trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
Loading...