document.header


Báo cáo 410-BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả thực hiện các kiến nghị sau các cuộc giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND, TT HĐND TP khóa XXI
document.number:
410-BC-UBND
document.publishdate:
03/07/2023
document.effectivedate:
03/07/2023
document.summary:
Kết quả thực hiện các kiến nghị sau các cuộc giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND, TT HĐND TP khóa XXI
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...