document.header


Báo cáo 179-BC-HĐND document.of HĐND thành phố: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND TP
document.number:
179-BC-HĐND
document.publishdate:
11/09/2023
document.effectivedate:
11/09/2023
document.summary:
Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Ban Pháp chế HĐND TP
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Nguyễn Chí Trung
document.attach:
captcha
Loading...