document.header


Thông báo 154/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, sỏi..) lưu thông trên các tuyến đường đảm bảo vệ sing môi trường trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.number:
154/TB-UBND
document.publishdate:
24/04/2023
document.effectivedate:
24/04/2023
document.summary:
Tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, sỏi..) lưu thông trên các tuyến đường đảm bảo vệ sing môi trường trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...