document.header


Báo cáo 26/BC-HĐND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri về tồn tại đất đai trên địa bàn TP MC theo TB số 215/TB-HĐND ngày 05/11/2021 của HĐND TP khóa XXI
document.number:
26/BC-HĐND
document.publishdate:
11/03/2022
document.effectivedate:
11/03/2022
document.summary:
Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri về tồn tại đất đai trên địa bàn TP MC theo TB số 215/TB-HĐND ngày 05/11/2021 của HĐND TP khóa XXI
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
captcha
Loading...