document.header


Báo cáo 998-BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.number:
998-BC-UBND
document.publishdate:
16/11/2021
document.effectivedate:
16/11/2021
document.summary:
kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ hai HĐND Thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
captcha
Loading...